Eiskunstlauf-Wettbewerbe am 11. August 2020

14:00 Uhr Free DanceStartreihenfolge:


Erstes Gruppe


1. Olga Mamchenkova - Mark Volkov

2. Irina Khavronina - Dario Chirizano

3. Ekaterina Katashinskaya - Alexander Vaskovich

4. Elizaveta Shichina - Gordey Khubulov

5. Sofia Aleksova - Ilya Vladimirov


Zweite Gruppe


6. Margarita Svistunova - Dmitry Studenikin

7. Elizaveta Shanaeva - David Narizhny

8. Vasilisa Kaganovskaya - Valery Angelopol

9.Sophia Tyutyunina - Alexander Shustitsky

10. Angelina Lazareva - Maxim Prokofiev